به سامانه دو فصلنامه «عرفان پژوهی در ادبیات» خوش آمدید.

 

نشریه عرفان پژوهی در ادبیات یک نشریه با دسترسی آزاد، دو سو ناشناس، و با داوری بسته است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث عرفانی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پژوهش در عرفان  انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم در این زمینه را گزارش می‌دهند. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد.  

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی  آزاد پایه­ گذاری شده است. نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

 

.