ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سازمان

1

نعمت الله

ایران­زاده

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

2

بهادر

باقری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

3

اسماعیل

تاجبخش

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

4

محمدامیر

جلالی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

5

سیاوش

حق جو

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

6

علی رضا

حاجیان نژاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

7

مهدی

رمضانی

پژوهشگر

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

8

رضا

روحانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان

9

شیرزاد

طایفی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

10

غلامرضا

مستعلی پارسا

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

11

 مصطفی

موسوی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

12

مصطفی

میردار رضایی

پژوهشگر پسادکتری

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

13

ناصر

نیکوبخت

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

14

مهدی

نیک­منش

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا

15

بتول

واعظ

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

login