ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سازمان

1

حسین

آقاحسینی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

2

زهره

الله داد دستجردی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

3

داود

اسپرهم

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

4

نعمت الله

ایران­زاده

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

5

محمدامیر

جلالی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

6

سیاوش

حق جو

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران

7

فریده

داوودی مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شاهد

8

ناصرقلی

سارلی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

9

مجید

سرمدی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور تهران

10

سهیلا

صلاحی مقدم

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا

11

شیرزاد

طایفی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

12

امیرحسین

مدنی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان

13

غلامرضا

مستعلی پارسا

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

14

 مصطفی

موسوی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

15

ناصر

نیکوبخت

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

16

بتول

واعظ

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

login