نحوۀ داوری در نشریه «عرفان پژوهی در ادبیات»، دو سو ناشناس و بسته است.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سمت/سازمان

1

سید مریم

ابوالقاسمی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2

نعمت الله

ایران زاده

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3

داود

اسپرهم

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4

ابوالقاسم

اسماعیل پور

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5

عبدالله

آلبوغبیش

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

6

سمیه

آقابابائی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

7

زهره

اله داد دستجردی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

8

عیسی

امن خانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

9

محمد حسین

بیات

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10

بهادر

باقری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

11

سعید

بزرگ بیگدلی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

12

محمود

بشیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

13

زهرا

پارساپور

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

14

اسماعیل

تاجبخش

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

15

محمد امیر

جلالی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

16

امیر

چناری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

17

زهرا

حیاتی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

18

علی رضا

حاجیان نژاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

19

ابوالفضل

حری

استادیار

زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه اراک، اراک، ایران

20

حسین

حسن پور آلاشتی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

21

محمد حسن

حسن زاده نیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

22

سیاوش

حق جو

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

23

احمد

خاتمی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

24

ابراهیم

خدایار

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

25

سید مهدی

دادرس

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

26

نجمه

دری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

27

مریم

رضائی عاملی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

28

رضا

روحانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

29

منظر

سلطانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

30

مریم

شریف نسب

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

31

حمیدرضا

شعیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

32

محمداسماعیل

شفیع پور فومنی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

33

سهیلا

صلاحی مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

34

عبدالحمید

ضیائی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی و فلسفه

پژوهشگر فلسفه غرب و عرفان های شرقی

35

شیرزاد

طائفی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

36

یحیی

طالبیان

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

37

قدرت الله

طاهری

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

38

عبدالحسین

عابدی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه جواهر لعل نهرو، هندوستان

39

ابوموسی محمد

عارف بالله

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه داکا، داکا، بنگلادش

40

وحید

عیدگاه

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

41

مهبود

فاضلی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

42

عبدالحسین

فرزاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

43

نوید

فیروزی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران

44

علی رضا

فولادی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

45

فرزاد

قائمی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

46

علی

گوزل یوز

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه استانبول، استانبول، ترکیه

47

تیمور

مالمیر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

48

محبوبه

مباشری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

49

مهدی

محبتی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

50

ابراهیم

محمدی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران

51

فاطمه

مدرسی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

52

غلامرضا

مستعلی پارسا

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

53

رحمان

مشتاق مهر

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه مدنی آذزبایجان، تبریز، ایران

54

مصطفی

موسوی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

55

مهدی

نیکمنش

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

56

علی رضا

نیکویی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه گیلان، رشت، ایران

57

ناصر

نیکوبخت

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

58

حسین

نوین

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

59

روح الله

هادی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

60

بتول

واعظ

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

61

سعید

واعظ

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

62

محمد جعفر

یاحقی

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

63

یحیی

یثربی

استاد

فلسفه

دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

64

پارسا

یعقوبی جنبه سرایی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 

login