ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

سازمان

1

بهادر

باقری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

2

محمود

بشیری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

3

سعید

بزرگ بیگدلی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تربیت مدرس

4

اسماعیل

تاجبخش

استاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

5

محمدامیر

جلالی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

6

امیر

چناری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهید بهشتی

7

علی رضا

حاجیان نژاد

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

8

مهدی

دادرس

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

9

مریم

رضایی عاملی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10

رضا

روحانی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه کاشان

11

محمد اسماعیل

شفیع پور فومنی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

12

سهیلا

صلاحی مقدم

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا

13

عبدالحمید

ضیایی

دکتری

زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگر و مدرس

14

شیرزاد

طایفی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

15

محبوبه

مباشری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا

16

غلامرضا

مستعلی پارسا

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

17

 مصطفی

موسوی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

18

حسین

نوین

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه محقق اردبیلی

19

مهدی

نیک­منش

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهرا

20

بتول

واعظ

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

login