سردبیر


داود اسپرهم استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • d_esparhamyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین آقاحسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • h.aghahosainigmail.com

اعضای هیات تحریریه


داود اسپرهم استاد گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی/ دانشگاه علامه طباطبائی/ تهران/ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • d_sparhamyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


بهادر باقری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه خوارزمی/ تهران/تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • bahadorbagheri47gmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین بیات استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • payat60yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


زهرا پارساپور دانشیار پژوهشکده زبان و ادبیات/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ تهران/ ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • zahra.parsapoorgmail.com

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل تاجبخش استاد گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی/دانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • e.taj37yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن حسن‌زاده نیری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی/ تهران/ ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • mhhniriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


احمدعلی حیدری استاد گروه فلسفه / دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی/دانشگاه علامه طباطبایی/ تهران/ ایران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


تیمور مالمیر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی/دانشکده زبان و ادبیات/ دانشگاه کردستان/سنندج/ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • timoormalmirgmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا مستعلی پارسا دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی/ دانشگاه علامه طباطبائی/ تهران/ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • mastali.parsagmail.com

اعضای هیات تحریریه


سعید واعظ استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی/ دانشگاه علامه طباطبائی/ تهران/ ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • saeedvaez28gmail.com

اعضای هیات تحریریه


روح‌الله هادی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه تهران/ تهران/ ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • rhadiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


یحیی یثربی استاد گروه فلسفه / دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی/ دانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران

فلسفه و کلام اسلامی

 • yahyayasrebigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید عین الحسن عابدی استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان

زبان و ادبیات فارسی

 • abedijournals.pnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ابوموسی محمد عارف بالله استاد دانشگاه داکا/ بنگلادش

 • ammarif_billahhotmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی گوزل یوز استاد گروه زبان فارسی/ دانشکده ادبیات/ دانشگاه استانبول ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

 • guzelyuzistanbul.edu.tr

مدیر مسئول


داود اسپرهم استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • d_sparhamyahoo.com

دبیر تخصصی


مریم حق شناس دانش آموخته ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


احمد گلی استاد تمام دانشگاه مدنی آذربایجان

زبان و ادبیات فارسی

 • ah.goliyahoo.com
 • ۰۹۱۴۴۱۰۲۷۰۷

ویراستار انگلیسی

ویراستار انگلیسی


لیلا ساداتی دانشجوی دکترای علوم سیاسی

ادبیات - علوم سیاسی

 • leila.sadatihotmail.com
 • 09203195306